Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Statūti

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI (turpmāk tekstā arī – AI) ir politiska partija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Ikšķiles novada iedzīvotājus, kā arī pārējos Latvijas pilsoņus un iedzīvotājus kopīgai darbībai partijas programmatisko mērķu  īstenošanai un sasniegšanai.

1.2. Politiskās partijas pilns nosaukums ir APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, partijas nosaukuma saīsinājums ir AI.

1.3. Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir juridiska persona. Tās juridiskā adrese ir: Rožulejas, Ikšķiles lauku teritorija, Ikšķiles novads, Ogres rajons, LV-5015

1.4. Politiskai partijai APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir sava simbolika, tās attēls ir pievienots šo statūtu pielikumā.

2. IEDZĪVOTĀJU partijas darbības mērķi un uzdevumi

2.1. AI darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, šiem statūtiem un AI programmai.

2.2. AI darbības pamatmērķis ir nodrošināt Ikšķiles novada un citu Latvijas novadu iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldību pārvaldē, balstoties uz demokrātiskuma, godīguma un taisnīguma principu ievērošanu, un ņemot vērā novadu kultūras un vēstures mantojumu un ģeogrāfisko stāvokli.

2.3. AI darbības mērķi un uzdevumi:

2.3.1. nodrošināt sociālo, ekonomisko un kultūras vides attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām;

2.3.2. veicināt reģionālo novadu attīstību, lai arī ārpus lielajām pilsētām dzīvojošo iedzīvotāju labklājība tuvotos Eiropas Savienības attīstītāko dalībvalstu līmenim.

2.3.3. racionālas un profesionālas saimnieciskās darbības nodrošināšana novados, pašvaldībās, lai efektīvi izmantotu vietējos resursus un Eiropas Savienības radītās iespējas pašvaldību teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju nodarbinātības un labklājības veicināšanai, kā arī harmoniskai novada, reģionu attīstībai;

2.3.4. nodrošināt cilvēka pamattiesību ievērošanu, balstoties uz demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanu;

2.3.5. veicināt novada un valsts ilgspējīgu un vienmērīgu ekonomisko attīstību;

2.3.6. uzlabot izglītības sistēmu un veicināt vispusīgu personas fizisko un garīgo attīstību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai;

2.3.7.  mazināt birokrātiju un izveidot profesionālu publisko pārvaldi;

2.3.8. uzlabot tiesībsargājošo iestāžu darbu un cīņu ar korupciju;

2.3.9. rūpēties par garīgo vērtību un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu;

2.3.10. stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos;

2.3.11. pilnveidot veselības aprūpes sistēmu;

2.3.12. uzlabot pensiju un sociālās aprūpes sistēmu;

2.3.13.veidot drošu un ilgspējīgu vidi;

2.3.14. veikt sabiedrisko darbību, lai novada sociālā, ekonomiskā un kultūras vide tiktu attīstīta atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, saglabājot mazpilsētas un lauku teritorijas savdabību, respektējot kultūras un vēstures mantojumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mērķa programmas.

2.4.  Izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai AI:

2.4.1 veic politisko darbību;

2.4.2 izvirza deputātu kandidātus un piedalās Latvijas Republikas vēlēšanu kampaņās;

2.4.3 ar ievēlēto deputātu un amatā iecelto amatpersonu starpniecību īsteno AI programmu;

2.4.5 iesaistās pašvaldību institūciju un valsts pārvaldes darbā;

2.4.6 piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu publiskā apspriešanā;

2.4.7 sekmē sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

3. Biedri un atbalstītāji

3.1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtība:

3.1.1. AI biedri ir partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par AI biedriem uzņemtās personas.

3.1.2. Par biedriem var būt personas, kuras sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu un atzīst un ievēro partijas statūtus, partijas programmu un ētikas normas.

3.1.3. Par biedriem nevar būt personas, kuras ir citu politisko partiju biedri.

3.1.4. Par biedru var kļūt persona, kura iesniegusi valdei rakstisku iesniegumu un dzīves gaitas apraksts (CV) valdes apstiprinātā formā par iestāšanos partijā.

3.1.5. Lēmumu par uzņemšanu AI pēc personas iesnieguma izskatīšanas pieņem valde.

3.1.6. Valde atsevišķām personām var noteikt biedra kandidāta statusu, nosakot pārbaudes laiku no viena mēnešiem līdz trim mēnešiem, pēc kura valde atkārtoti izskata iesniegumu par personas uzņemšanu AI. Biedra kandidātam ir šajos statūtos paredzētās AI biedra  tiesības un pienākumi, ja vien valde nav lēmusi citādi.

3.1.7. Biedram ir valdes apstiprināta noteikta parauga apliecība.

3.1.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no partijas, par to rakstveidā informējot AI valdi.

3.1.9. Valde biedru var izslēgt no partijas šādos gadījumos:

3.1.9.1. biedrs neievēro vai pārkāpj AI statūtus, programmu, ētikas normas vai AI institūciju pieņemtos lēmumus;

3.1.9.2. biedrs nodarījis rupju AI statūtu pārkāpumu;

3.1.9.3. biedrs ir citas politiskās partijas biedrs;

3.1.9.4. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav maksājis  naudu;

3.1.9.5. biedrs ar savu darbību diskreditē partiju, sistemātiski pārkāpj biedra pienākumus;

3.1.9.6. iestājoties AI, biedrs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas par sevi.

3.1.10. AI biedra izslēgšanu no partijas var ierosināt:

3.1.10.1. ētikas komisija;

3.1.10.2. revīzijas komisija;

3.1.10.3. valde. /vai ne mazāk kā 3 (trīs) valdes locekļi/

3.1.10.4. ne mazāk kā 10 (desmit) biedri;

3.1.11. Lēmumu par izslēgšanu no AI vai atteikšanos uzņemt AI var pārsūdzēt AI ētikas komisijai, kuras lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

3.2. Biedru tiesības un pienākumi.

3.2.1. Biedram ir tiesības:

3.2.1.1. brīvi paust savu viedokli un piedalīties partijas taktikas, stratēģijas izstrādē, izteikt piedāvājumus un piedalīties izskatāmo jautājumu apspriešanā, kā arī pieņemt lēmumus, piedaloties partijas pilnsapulcē;

3.2.1.2.  iesniegt valdei lēmumprojektus un ierosinājumus;

3.2.1.3. statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties AI lēmumu pieņemšanā;

3.2.1.4. vēlēt valdi un citas institūcijas, kā arī tikt ievēlētam valdē un citās institūcijās;

3.2.1.5. kandidēt AI amatpersonu vēlēšanās;

3.2.1.6. pretendēt uz iekļaušanu deputātu kandidātu sarakstā;

3.2.1.7. statūtos noteiktajā kārtībā lemt par AI izvirzītiem kandidātiem;

3.2.1.8. saņemt informāciju par AI institūciju, amatpersonu un deputātu darbību, kā arī piedalīties partijas darbā un pasākumos;

3.2.1.9. vērsties ar iesniegumu ētikas un revīzijas komisijās;

3.2.1.10. statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt AI pieņemtos lēmumus;

3.2.1.11. izstāties no AI, par to rakstiski paziņojot AI valdei.

3.2.2. Biedram ir pienākumi:

3.2.2.1. ievērot AI statūtus, programmu un ētikas kodeksu;

3.2.2.2. pildīt AI lēmumus un amatpersonu uzdevumus;

3.2.2.3. piedalīties AI darbā;

3.2.2.4. maksāt AI biedra naudu;

3.2.2.5. piedalīties AI valdes vēlēšanās un pilnsapulcēs;

3.2.2.6. sniegt AI biedriem politisko atbalstu;

3.2.2.7. veicināt politiskās kultūras attīstību;

3.2.2.8. ievērot vispārpieņemtās ētikas un morāles normas;

3.2.2.9. savā rīcībā ievērot demokrātijas, tiesiskuma un taisnīguma principus.

3.3. Biedra naudas maksāšanas kārtība.

3.3.1. Katram biedram ir pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar šajā apakšpunktā noteikto kārtību un apjomu:

a)  Biedra iestāšanās maksa AI ir 10,00 Ls (desmit lati);

b) Skolēniem, studentiem, bezdarbniekiem, pensionāriem un darba nespējīgām personām iestāšanās maksa ir 5,00 Ls (pieci lati);

c) Katram partijas biedram ir pienākums maksāt biedra naudu ne mazāku kā 10,00 Ls (desmit lati) kalendārajā gadā. Maksimālais biedra naudas apjoms nedrīkst pārsniegt 100 (viens simts) valstī noteiktās minimālas mēnešalgas gadā;

d)  Biedra naudu iemaksā, ieskaitot to AI bankas kontā. Maksājot biedra naudu jānorāda iemaksājušās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta.

3.3.2. Saņemot biedra rakstisku iesniegumu, valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu vai atbrīvošanu no biedra naudas samaksas.

3.3.3. Biedru naudas uzskaiti organizē AI valde.

3.4. Atbalstītāji un goda biedri.

3.4.1. Par AI atbalstītāju var kļūt jebkura persona, kura atbalsta AI statūtos un programmā noteikto.

3.4.2. Atbalstītāji nav citas politiskas partijas biedri.

3.4.3. Atbalstītāji ir personas, kas ar rakstisku iesniegumu vērsušies valdē kļūt par atbalstītāju.

3.4.4. AI atbalstītājiem un goda biedriem ir sekojošas tiesības un pienākumi:

3.4.4.1. brīvi paust savu viedokli;

3.4.4.2. saņemt informāciju par AI darbību;

3.4.4.3. izteikt priekšlikumus AI programmas realizēšanai;

3.4.4.4. piedalīties AI pasākumos un akcijās ar padomdevēja tiesībām;

3.4.4.5. piedalīties AI izveidoto darba grupu darbā.

3.4.5. AI atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no AI atbalstītājiem, paziņojot par to AI valdei.

3.4.6. AI valde var jebkurā laikā izslēgt personu no AI atbalstītājiem, paziņojot par to AI atbalstītājam personīgi.

3.4.7. AI valde var pieņemt lēmumu par AI goda biedru uzņemšanu. Nolikumu par AI goda biedriem pieņem valde.

4. AI organizatoriskā struktūra

4.1. Pilnsapulce.

4.1.1. Pilnsapulce ir AI partijas augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā ir tiesīgi piedalīties visi biedri.

4.1.2. Ir kārtējā un ārkārtas pilnsapulce. Kārtējo pilnsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

4.1.3. Ārkārtas pilnsapulces sasaukšanu var pieprasīt valde, ētikas vai revīzijas komisija, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru.

4.1.4. Valde sasauc ārkārtas pilnsapulci ne vēlāk kā mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

4.1.5. Ja valde noteiktā termiņā pilnsapulci nesasauc, ārkārtas sapulces sasaukšanas iniciators var patstāvīgi sasaukt pilnsapulci, ievērojot noteikto pilnsapulces sasaukšanas kārtību.

4.1.6. Vienīgi pilnsapulces kompetencē ietilpst šādi jautājumi:

4.1.6.1. grozījumu izdarīšana AI partijas programmā un statūtos;

4.1.6.2. partijas valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, un revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

4.1.6.3. priekšvēlēšanu programmas apstiprināšana vēlēšanām;

4.1.6.4. valdes darbības pārskatu izskatīšana, apspriešana un apstiprināšana;

4.1.6.5. lēmuma pieņemšana par AI piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā;

4.1.6.6. lēmuma pieņemšana par AI darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

4.1.6.7. noteikt biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību.

4.1.7. Pilnsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.

4.1.8. Valde paziņo biedriem par pilnsapulces sasaukšanu, tās norises vietu, laiku un darba kārtību ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms pilnsapulces datuma. Ārkārtas pilnsapulces sasaukšanas gadījumā minētais paziņojums jānodrošina vismaz 15 (piecpadsmit) dienu laikā pirms pilnsapulces.

4.1.9. Pilnsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Pilnsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un tā nozīmēts protokolists.

4.1.10. Pilnsapulce notiek atklāti. Pilnsapulce var izraidīt personu, kura traucē tās norisi.

4.1.11. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no AI biedriem.

4.1.12. Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, izņemot lēmumu par AI darbības izbeigšanu un lēmumu par AI piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā, kura pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm.

4.1.13. Ja pilnsapulce nespēj pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu pilnsapulci, kas ir tiesīga izlemt attiecīgos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita.

4.2. Valde.

4.2.1. Valde ir AI izpildinstitūcija, kas vada partijas ikdienas darbu un pārstāv partiju.

4.2.2. Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs, un seši valdes locekļi. Valdes priekšsēdētāju, atklāti balsojot, ievēl kārtējā pilnsapulce uz diviem gadiem. Valdes locekļus, atklāti balsojot, ievēl kārtējā pilnsapulce uz diviem gadiem.

Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.

4.2.3. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu ievēlēšanas kārtība:

4.2.3.1. tiesības izvirzīt valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa kandidātu AI biedriem vai AI nodaļai tās nolikumā noteiktā kārtībā;

4.2.3.2. valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vēlēšanas notiek, izdarot atzīmes sarakstā, kurā iekļauti visi izvirzītie kandidāti, kuri piekrituši kandidēt;

4.2.3.3. par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis vairāk nekā pusi balsu no pilnsapulcē nobalsojušo biedru skaita;

4.2.3.4. valdē tiek ievēlētie tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti AI statūtu 4.1.12.punkta noteikumi.

4.2.4. Valdes kompetence:

4.2.4.1. pārzina un vada AI lietas, nodrošina AI programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;

4.2.4.2. pārvalda AI mantu un rīkojas ar AI līdzekļiem;

4.2.4.3. organizē AI grāmatvedības uzskaiti;

4.2.4.4. gatavo AI statūtu, programmas un ētikas kodeksa grozījumu projektus;

4.2.4.5. lemj par biedru uzņemšanu AI;

4.2.4.6. lemj par AI biedru iesaistīšanos valdībā vai izstāšanos no tās;

4.2.4.7. apstiprina AI budžetu;

4.2.4.8. ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;

4.2.4.9. apstiprina AI nodaļu nolikumus;

4.2.4.10. nodrošina biedrus ar ziņām un dokumentiem par AI darbību;

4.2.4.11. sniedz revīzijas komisijai zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;

4.2.4.12. veic citus šajos statūtos noteiktos pienākumus, pilda pilnsapulces uzdevumus.

4.2.5. Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis (priekšsēdētāja vietnieks). Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

4.2.6. Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc valdes priekšsēdētāja, ētikas komisijas vai vismaz trīs valdes locekļu pieprasījuma.

4.2.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.

4.2.8. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

4.2.9. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tostarp – elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.

4.2.10. Valdes sēdes ir atklātas. Valde var lemt par sēdes vai daļas no sēdes noturēšanu aizklāti. Tiesības piedalīties aizklātās valdes sēdēs ir arī citām personām pēc valdes ieskata.

4.2.11. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.

4.2.12. Valdes locekli var atsaukt vienīgi pilnsapulce. Valdes locekli var atsaukt jebkurā laikā. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

4.2.13. Valdes priekšsēdētājs viens pats ir tiesīgs pārstāvēt AI. Katram valdes loceklim kopā ar četriem citiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt AI.

4.2.14 Partijas darbu organizē valdes priekšsēdētājs atbilstoši valdes noteiktajai kompetencei. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs paust partijas viedokli politikas jautājumos.

4.2.15. Valdes darbu organizē un vada valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājam ir šajos statūtos noteiktās tiesības un pienākumi.

Valdes priekšsēdētājs:

4.2.15.1. sasauc un vada valdes sēdes;

4.2.15.2. šajos statūtos noteiktajā kārtībā pauž AI viedokli.

Piezīme: AI valdes priekšsēdētāja paustais AI viedoklis nedrīkst būt pretrunā ar AI pārvaldes institūciju šajos statūtos noteiktajā kārtībā pieņemtajiem lēmumiem.

4.2.15.3. reprezentē AI un pārstāv to attiecībās ar citām organizācijām;

4.2.15.4. pilnvaro priekšsēdētāja vietnieku vai kādu no valdes locekļiem pildīt šajos statūtos noteiktās valdes priekšsēdētāja funkcijas savas prombūtnes laikā.

4.2.15.5. izveido AI biroju. Biroju vada AI biroja vadītājs, kuru amatā pēc valdes priekšsēdētāja ieteikuma apstiprina valde. AI biroja kompetencē ietilpst:
1) valdes sēžu organizēšana;
2) AI saimniecisko un finanšu dokumentu parakstīšana, ja tam ir dots valdes pilnvarojums;
3) AI lietvedības kārtošana;
4) pēc saskaņošanas ar partijas valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku pieņem un atbrīvo no darba partijas algotos darbiniekus;
5) savas kompetences ietvaros un ja tam ir dots attiecīgs pilnvarojums pārstāv AI LR tiesībsargājošās iestādēs;
6) pārvalda AI mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, pilnsapulces vai citu institūciju lēmumiem, organizē AI grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.2.15.6. apstiprina AI biroja nolikumu.

4.3. Valdes un citu institūciju atbildība.

4.3.1. Valde ir atbildīga par AI darbību.

4.3.2. Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti AI viņu vainas dēļ.

4.3.3. AI var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuvis zināms par tiesību aizskārumu.

4.3.4. Valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

5. Deputātu kandidātu sarakstu apstiprināšanas kārtība

5.1. AI biedrus, kas cienīgi kandidēt vēlēšanās, var izvirzīt jebkurš partijas biedrs. Partijas biedrs var izvirzīt pats savu kandidatūru.

5.2. Ja valde izvirza partijas biedru par deputāta kandidātu, viņš tiek iekļauts deputātu kandidātu sarakstā.

5.3. Valde sastāda  kopējo kandidātu saraksta projektu iesniegšanai pilnsapulcei. Valdei ir pienākums nodot kandidātu sarakstu projektu pilnsapulcei apspriešanai vismaz 10 dienas pirms attiecīgās pilnsapulces

5.4 Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā vēlēšanām pieņem pilnsapulce.

5.5. Par pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu sarakstiem valde lemj pēc attiecīgās AI teritoriālās struktūrvienības ierosinājuma, iepriekš saņemot valdes atzinumu. Ja teritoriālās organizācijas ierosinājums valdē netiek saņemts vismaz 45 dienas pirms likumā noteiktā sarakstu iesniegšanas termiņa beigām, valde ir tiesīga sagatavot sarakstu un iesniegt to apstiprināšanai bez šāda ierosinājuma.

5.6. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt pilnsapulci atzinuma sniegšanai par sarakstu projektu vismaz 30 dienas pirms likumā noteiktā sarakstu iesniegšanas termiņa beigām..

5.5. Neparedzētu apstākļu gadījumā – kandidāta nāve, smagas veselības problēmas, atklājusies personas iepriekš nezināma krimināla sodāmība, kandidāta izstāšanās vai izslēgšana no AI, kandidāta atteikšanās kandidēt u.c., kas likuma ierobežojumu, veselā saprāta vai vispār pieņemtu morāli, ētisku apsvērumu dēļ liedz personai kandidēt, partijas valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos, neievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību.

6. Ētikas komisija

6.1. Ētikas komisija ir neatkarīga AI institūcija, kuras uzdevums ir izvērtēt partijas pārvaldes institūciju un amatpersonu, kā arī biedru darbības atbilstību partijas programmai un ētikas kodeksam, kā arī vispār pieņemtiem morāles un ētikas principiem.

6.2. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar partijas pilnsapulces apstiprinātu nolikumu.

6.3. Ētikas komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl pilnsapulce uz diviem gadiem. Ētikas komisijas locekļi nevar būt partijas valdes vai revīzijas komisijas locekļi.

6.4. Ētikas komisija sniedz ziņojumu kārtējā pilnsapulcē.

7. AI struktūrvienības

7.1. AI nodaļas.

7.1.1. Ne mazāk kā septiņi biedri var izveidot nodaļu. Lēmumu par nodaļas izveidošanu apstiprina valde.

7.1.2. AI biedrs darbojas tikai vienā nodaļā.

7.1.3. Katra nodaļa izstrādā savu nolikumu, kuru pieņem nodaļas biedru pilnsapulcē un apstiprina valde.

7.1.4. Nodaļas biedri no sava vidus ievēl nodaļas priekšsēdētāju, kuru apstiprina valde. Nodaļa var veidot arī savu valdi, kura darbojas saskaņā ar nodaļas nolikumu.

7.1.5. Nodaļu tiesības un pienākumi:

7.1.5.1. atbalstīt AI darbību un popularizēt AI savas darbības teritorijā;

7.1.5.2. nodrošināt savu biedru dalību AI lēmumu pieņemšanā un informēt biedrus par AI darbību;

7.1.5.3. izvirzīt kandidātus vēlēšanām;

7.1.5.4. nodaļas priekšsēdētājam piedalīties valdes darbā;

7.1.5.5. iesaistīties vietējās pašvaldības un tās institūciju darbā;

7.1.5.6. sniegt atskaiti valdei un revīzijas komisijai par nodaļas rīcībā nodoto AI finanšu un citu materiālo vērtību izlietojumu;

7.1.5.7. izpildīt citus šajos statūtos noteiktos pienākumus, kā arī pilnsapulces un valdes uzdevumus.

7.1.6. Ja biedru skaits attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir mazāks par septiņi, vai arī vienā administratīvā teritorijā izveidojas vairākas biedru grupas, kuras nespēj izveidot vienotu nodaļu, valde var lemt par atbalsta grupas izveidi. Atbalsta grupu darbību nosaka valdes apstiprināts nolikums. AI atbalsta grupa nav AI struktūrvienība. AI atbalsta grupai ir šo statūtu punktos 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.5.3, 7.1.5.7 un 7.1.5.8 noteiktās tiesības un pienākumi.

7.1.7. Ja nodaļa vai lielākā daļa tās biedru ilgstoši nepilda šajos statūtos noteiktos pienākumus, vai ja tajā ir mazāk kā septiņi biedri, valde pēc valdes locekļa, revīzijas vai ētikas komisijas ierosinājuma var lemt par nodaļas pārveidošanu par atbalsta grupu. Par šāda jautājuma izskatīšanu ir vismaz 10 dienas iepriekš jāpaziņo nodaļas priekšsēdētājam. Nodaļas pārstāvjiem ir tiesības piedalīties un tikt uzklausītiem lēmuma pieņemšanā. Ja tie neierodas uz jautājuma izskatīšanu, par ko ir pienācīgā kārtā paziņots nodaļas priekšsēdētājam, jautājums tiek izlemts bez nodaļas pārstāvju klātbūtnes.

7.2. Darba grupas.

7.2.1. Valde izveido darba grupas atbilstoši tautsaimniecības nozarēm, kā arī citu uzdevumu izpildei.

7.2.2. Darba grupu vadītājus apstiprina un atceļ valde. Darba grupu vadītāji ir valdes locekļi.

7.2.3. AI biedri darbojas darba grupās pēc profesionālajām vai citām interesēm. Darba grupu uzdevumus un mērķus nosaka valde. AI biedrs var darboties vairākās darba grupās.

7.2.4. Darba grupas darbojas saskaņā ar valdes pieņemtu nolikumu.

8. Saimnieciskā un finansiālā darbība

8.1. AI saimnieciskā un finansiālā darbība notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. AI saimniecisko un finansiālo darbību organizē valde. Uzraudzību un revīziju veic revīzijas komisija.

8.3. Revīzijas komisija.

8.3.1. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēl pilnsapulce;

8.3.2. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

8.3.3. Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar pilnsapulces apstiprinātu nolikumu.

8.3.4. Revīzijas komisijas kompetence:

1) Revīzijas komisijai ir tiesības veikt skaidrās naudas un dokumentu revīzijas, kā arī mantisko vērtību pārbaudes partijas AI birojā vai nodaļās;

2) Revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties ar dokumentiem (arī ar to tekstiem elektroniskajā formā), kā arī saņemt no partijas biroja un/vai nodaļu darbiniekiem skaidrojumus un izziņas, kas nepieciešamas revīzijas veikšanai;

3) Revīzijas komisijai ir tiesības saņemt revīziju veikšanai nepieciešamo tehnisko un saimniecisko aprīkojumu.

4) Nepieciešamības gadījumā Revīzijas komisija var pieprasīt AI ārkārtas pilnsapulces sasaukšanu.

5) Revīzijas komisija ir atbildīga par Revīzijas komisijas nolikumā fiksēto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

6) Revīzijas komisija nav atbildīga par partijas finansiālo un saimniecisko darbību.

8.3.5. Par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem revīzijas komisija ziņo kārtējā pilnsapulcē.

8.3.6. Par pamanītiem trūkumiem revīzijas komisija nekavējoties ziņo valdei.

8.4. AI saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

9. Statūtu un programmas mainīšanas kārtība

9.1. Katram partijas biedram ir tiesības izvirzīt priekšlikumus par statūtu un partijas programmas izmaiņām. Priekšlikumi tiek iesniegti partijas valdei. Valde izvērtē partijas biedra priekšlikumu un izlemj, izvirzīt vai neizvirzīt doto priekšlikumu pilnsapulcei.

9.2. Ja AI statūtu vai programmas izmaiņas pieprasa ne mazāk kā divdesmit biedru, valde izvirza tādu izmaiņu priekšlikumu apspriešanu nākamajā pilnsapulcē.

9.3. Lēmumi par AI statūtu un partijas programmas mainīšanu tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

Nobeiguma noteikums

Lēmumu par AI darbības izbeigšanu vai reorganizāciju pieņem biedru pilnsapulce ar vairāk nekā divām trešdaļām balsstiesīgo klātesošo balsīm. Vienlaikus biedru pilnsapulce pieņem lēmumu par AI finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kārtību.