Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) nosaka partijas APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI (turpmāk – AI) biedru un atbalstītāju ētiskos principus, kas ir partijas politiskās darbības pamatā, īstenojot programmu Ikšķiles novada un citu Latvijas novadu interesēs. Kodekss satur uzvedības principus un normas, kas biedriem un atbalstītājiem jāievēro attieksmē pret saviem pienākumiem, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

1. Pamatprincipi

1. 1. Ievērot Latvijas Republikas Satversmi, likumus un tiesību normas.

1. 2. Būt Latvijas valsts patriotiem.

1. 3. Stiprināt tiesiskumu valstī, īstenojot visu cilvēku vienlīdzību likuma

priekšā.

1. 4. Atzīt un lietot tikai demokrātiskas metodes.

1. 5. Īstenot atbildīgu un saudzējošu attieksmi pret valsts resursiem.

1. 6. Apzināties savu pienākumu aktīvi strādāt sabiedrības labā.

1. 7. Būt atklātiem un iejūtīgiem.

1. 8. Cienīt ikviena cilvēka tiesības uz savu viedokli.

1. 9. Uzklausīt kritiku, to izvērtēt un, ja kritika ir pamatota, labot savu

darbību.

1. 10. Dot tikai tādus solījumus, kurus iespējams izpildīt.

1. 11. Darīt godu partijai.

2. Principi par partijas finansiālo atbalstu

2. 1. Uzturēt atklātību, neuzņemties negodīgas saistības, nepieļaut interešu

konfliktus.

2. 2. Partijai AI dāvinātie un ziedotie līdzekļi izmantojami tikai efektīvam

darbam un deklarēto mērķu sasniegšanai.

3. Attiecības ar citām partijām un sabiedriskām organizācijām

3. 1. AI politiskajā darbībā ievērot savas partijas principus.

3. 2. Neapmelot un nenomelnot.

3. 3. Būt atvērtiem uz konstruktīvu sadarbību.

4. Komunikācija un informācija

4. 1. Ievērot sabiedrības tiesības uz pilnīgu un atklātu informāciju, atbalstīt

masu saziņas līdzekļus šajā virzienā.

4. 2. Masu saziņas līdzekļiem operatīvi un saprotami sniegt patiesu informāciju.

5. Savas partijas politikas principi

5. 1. Ievērot partijas AI Statūtus, rīkoties saskaņā ar tās Programmu un Ētikas

kodeksu.

5. 2. Uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību.

5. 3. Atzīt un labot darbā pieļautās kļūdas.

5. 4. AI Statūtu, Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumā atkāpties no ieņemamā

amata.

5. 5. Partijas vadībā ievērot demokrātiju, taisnīgumu un atklātību, veicināt

savstarpējo uzticēšanos, kā arī iecietību un cieņu pret atšķirīgiem

viedokļiem.

5. 6. Īstenot partijas AI politiku, ceļot tās prestižu, ar savu nostāju un rīcību.

 

6. Savstarpējās attiecības

6. 1. Cienīt partijas biedrus un savstarpējās attiecībās būt atklātiem un

iecietīgiem.

6. 2. Respektēt un uzklausīt citu biedru viedokļus.

6. 3. Sargāt partijas reputāciju – būt savstarpēji korektiem un izvairīties no

nievājošas vai nomelnojošas attieksmes.

6. 4. Konfliktus partijas iekšienē un ārpus tās risināt konstruktīvas sadarbības

ceļā, veicinot situācijas atrisinājumu.

6. 5. Diskusijas notiek atklātības un sapratnes gaisotnē, argumentējot

viedokļus.

7. Kodeksa īstenošana

7. 1. Kodekss ir pieejams visiem partijas biedriem un sabiedrībai. Tā

īstenošana atkarīga no ikviena partijas biedra apzinīguma, spējas izprast

situāciju, paškontroles un pašpilnveides.

7. 2. Ja partijas AI biedra rīcība nonāk pretrunās ar Ētikas kodeksa normām, tad pēc Ētikas komisijas lēmuma un saskaņā ar partijas Statūtiem, partijas biedru var izslēgt no partijas AI.

7.3. Ētikas komisijas lēmumiem, ar kuriem tā iepazīstina partijas priekšsēdētāju, valdi vai pilnsapulci, ir ieteikuma raksturs.

7.4 Ētikas komisija partijas biedra rīcību var novērtēt pēc savas iniciatīvas, pēc partijas institūcijas norādījuma vai pēc jebkuras personas iesnieguma.

7.5. Ētikas komisija ir tiesīga izteikt biedram aizrādījuma, ja tā biedra rīcībā saskata Kodeksa normu pārkāpumu.

7.6. Ētikas kodeksa ievērošana ir katra partijas biedra pienākums, kuru tas brīvprātīgi uzņemas līdz ar iestāšanos partijā.