Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Jēkabpils novada programma

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir par saprātīgām reformām, bet kategoriski iebilstam šādai administratīvi teritoriālai reformai, kas pēc būtības ir teritoriju pārdale, centralizācija un lauku iznīcināšana. Iedzīvotāju labklājības pamats ir:
• vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība. Mūsu partijas uzdevums ir - panākt pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņu starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.

 

Kā to izdarīt?

Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi. Viens no galvenajiem mērķiem ir konsolidēt Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju kopienas kultūrvidi un ekonomiskās izaugsmes virzienus: Kultūrvide ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati. Mūs vieno apņemšanās saglabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada identitāti, veicināt tā attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Izmantojot novada priekšrocības - tīra vide, liela teritorija, dzelzceļš, autoceļu tīkls - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas.

Ko mēs darīsim?

• atbalstīsim vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem;

• turpināsim dzīvojamo māju mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu;

• īpašu uzmanību pievērsīsim rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem;

• atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu visiem pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un visiem vispārējo izglītības iestāžu 1-12.klašu skolēniem.

• atbalstīsim mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes attīstību visās novada izglītības iestādēs, saglabājot visas novada skolas (kā piemēram, Krustpils novada un Jēkabpils novada mazās skolas, Viesītes mākslas un mūzikas skolu, Sēlijas sporta skolu), nepieļausim skolu centralizāciju;

• atbalstīsim tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, plānveidīgi attīstīsim aktīvās atpūtas centrus visā novada teritorijā (stadions Salas ciemā);

• turpināsim kopt un pilnveidot iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un atpūtas vietas, parkus, muzejus, ievērojamu cilvēku un notikumu piemiņas vietas.

• pilnveidosim sadarbību tūrisma nozares attīstībā(Sēlijas rallijs), kultūras pasākumu rīkošanas jomā (Sēlija rotā, Sēlijas dienas Nacionālajā bibliotēkā), pilnveidosim darbu ar jaunatni, atbalstīsim un veicināsim novada jauniešu iniciatīvas (Sēlijas jauniešu dienas);

• risināsim jautājumus, lai loģiski sakārtotu sabiedriskā transporta maršrutus starp pagastiem, ciematiem un pilsētām, turpināsim sadarbību ar attiecīgajām ministrijām, lai veiktu autoceļa Aknīste-Lietuvas robeža 4.6 km posma un autoceļa P72 Zasa-Bebrene asfaltēšanu, kā arī autoceļu uz visām novada apdzīvotajām vietām –virsmas dubulto apstrādi.

Jaunajam Jēkabpils novadam Sēlijā jākļūst par skaistu, drošu un iedzīvotājiem atvērtu dzīves vietu. Mēs - politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI - esam gatavi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Mēs esam par pašvaldību, kas kalpo iedzīvotājam.