Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Dienvidkurzemes novada programma

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. Mūsu vairāk kā divpadsmit gadu pieredze, pārstāvot iedzīvotājus vairākās Latvijas novadu pašvaldībās, pierāda, ka iedzīvotāju labklājības pamatā ir:
• par pašvaldības iecerēm, plāniem vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• Ikviena ar iniciatīvu apveltīta iedzīvotāja iesaiste pašvaldībā realizējamo projektu iniciēšanā, izvērtēšanā, īstenošanā;
• kultūrvēsturiski unikāla, savu identitāti un kultūrtelpu apzinoša, savās interesēs un darbībā saliedēta, zinoša, ekonomiski pašpietiekama kopiena - ciems, pagasts, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.

 

Mēs esam vietējie; zinām kas jādara!

Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.

• Jāveic korekts, pilnīgs novada attīstības plānu, resursu, pašvaldības iestāžu funkciju un finanšu audits, uz kura pamata lemt par projektu lietderību, iestāžu reorganizācijas nepieciešamību.

• Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot ciemu, pagastu, un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi.

• Jāizveido informācijas apmaiņas sistēma - iedzīvotājs, kopiena, pašvaldība - izmantojot pagastu un ciematu pārvaldes, interneta resursus un sociālos tīklus. Tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu.

• Konsolidēt Dienvidkurzemes novada iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju kopienas ekonomiku un kultūrvidi. Tieši kultūra ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati.

• īstenojot iesāktos attīstības plānus, tajos samērot gan modernās ekoloģijas, gan ražošanas nosacījumus. Jaunajos projektos šos līdzsvara noteikumus paredzēt obligāti.

• Veidot kopēju novada ugunsdzēsības, ātrās palīdzības, civilās aizsardzības sistēmu, integrējot tajā arī Liepājas pilsētu.

• Attīstības plānus veidot ciešā sasaitē ar Liepāju, piemēram- novada kopējā sabiedriskā transporta sistēmu, iekļaujot tajā arī Liepājas piepilsētas transportu.

• Izstrādāt novada autoceļu attīstības konceptu, kā vienu no galvenajiem nosacījumiem visa novada līdzsvarotai attīstībai.

• Izmantojot novada priekšrocības - tīra vide, liela teritorija, dzelzceļš, ostu tuvums, - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru, mazā un vidējā biznesa veicināšanas programmas. Spējīgi uzņēmēji, kas seko savām interesēm un var reāli novērtēt iespējas, ir ekonomisko procesu galvenie virzītāji. Jārada labvēlīga vide privātā kapitāla darbībai novada tautsaimniecības attīstības interesēs un jāsašaurina darbības, ko pašvaldība veic kā komersants.

• Bārtas un Sventājas upes baseinu kompleksa, līdzsvarota un pārdomāta attīstība, izceļot dabas un vēstures vērtības, kuras nekonfliktē ar ekoloģiju un vietējo ražošanu. Bārtas un Sventājas dabas, vēstures un tūrisma taku izveide kā kompleksas un harmoniskas attīstības nozīmīga sastāvdaļa.

• Liepājas puses, Dienvidkurzemes tūrisma, Otrā pasaules kara, Kurzemes katla cīņu vietu saglabāšana, kā uzskates līdzeklis uz vēsturi bāzētai izglītošanai jaunatnes patriotisma audzināšanā.

• Veidot pārdomātu rekonstrukciju projektu saturu un secību, lai pēc ūdenssaimniecības, sakaru, apkures, lietus ūdens novades sistēmu rekonstrukcijas nepasliktinātos ielu, trotuāru un iedzīvotāju īpašumu stāvoklis.

• Atbalstīt kopienu iniciatīvas savas kultūrvides sakopšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

• Uz iedzīvotāju iniciatīvu pamata izvērtēt un realizēt korektas izmaiņas jau labiekārtotajās teritorijās, piemēram - izveidot novietni malkas glabāšanai pie Priekules Vidusskolas, Veselības punktu Aizputē, Saules ielā 9 (PMK sporta hallē) ar daudzprofila ārstu praksēm un medicīniskajiem pakalpojumiem.

• Skolu saglabāšana kā nosacījums lauku teritoriju attīstībai.

• Radīt pašvaldības programmu iedzīvotāju piesaistei, reemigrācijas atbalstam.

Dienvidkurzemes novads - Iedzīvotāju novads!