Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Aizkraukles novada programma

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir par reformām, bet kategoriski iebilstam šādai administratīvi teritoriālai reformai, kas pēc būtības ir teritoriju pārdale, centralizācija un lauku iznīcināšana.
Iedzīvotāju labklājības pamats ir:
vispusīgi informēts iedzīvotājs;
zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.
Mūsu partijas uzdevums ir nodrošināt informācijas apmaiņu pašvaldībā tā, lai iedzīvotāji, kopienas un pašvaldība ir vienoti. Pašvaldībai ir jānodrošina tas, ka pašvaldības lēmumi un īstenotie projekti tiek pieņemti, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.

 

Nodrošināsim iekšējās kontroles sistēmu novada pašvaldībā un tās iestādēs, ievērojot labas pārvaldības principus un darbības caurskatāmību novada iedzīvotāju interesēs. Iesaistīsim iedzīvotājus, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas. Izstrādāsim reālu jaunā novada attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu un novada saistošos noteikumus. Respektēsim katras iedzīvotāju kopienas, to starp Sēlijas, kultūrvidi un ekonomiskās izaugsmes virzienus.

Atbalstīsim vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem.

Uzņēmējdarbība jaunajā Aizkraukles novadā:

Attīstīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi

Atbalstīsim Aizkraukles novadā ražoto preču un pakalpojumu izmantošanu vietējā tirgū

Veidosim sadarbības tīklu ar novada uzņēmējiem

Sekmēsim Lauku atbalsta politikas ieviešanu novadā

Izveidosim uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas

Veselības un sociālā politika:

Īstenosim esošos un veidosim jaunus sociālos pakalpojumus īpašu uzmanību pievērsīsim rūpēm par senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Nodrošināsim sociālo pakalpojumu pieejamību visiem un atbalstīsim pašvaldības sociālos aprūpes centrus

Izstrādāsim motivācijas programmu jaunajiem medicīnas un sociālās jomas speciālistiem, kas veicinās to atgriešanos darbā Aizkraukles novadā

Nodrošināsim novada iesaisti Veselīgo pašvaldību tīklā

Veiksim sadarbību ar izbraukuma medicīnisko izmeklējumu sniedzējiem, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem patīkama un droša vide:

Veidosim ģimenēm draudzīgu vidi

Pilnveidosim novadā sadarbību kultūras, tūrisma un jauniešu jautājumu risināšanā

Veicināsim ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībā

Veicināsim atbalstu NVO, iesaistīsim tās pašvaldības lēmumu pieņemšanā

Motivēsim iedzīvotājus sakopt un pilnveidot privātīpašumu teritoriju, ieviešot atbalsta pasākumus

Attīstīsim pašvaldības policijas struktūru, to nodrošinot ar augsti kvalificētiem darbiniekiem, mūsdienīgu tehniku un ekipējumu

Izglītības, sporta un kultūras pakalpojumu kvalitātes celšana:

Nodrošināsim ārpusklašu interesešu izglītības daudzveidību visās skolās

Pilnveidosim mūžizglītības iespējas un sekmēsim informācijas sniegšanu par to dažādām iespējām

Attīstīsim novada sporta infrastruktūru un aktīvās atpūtas pakalpojumus tā, lai tie būtu pieejami ik vienam

Nodrošināsim izglītības kvalitātes veicināšanu visās novada skolās

Atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu visiem pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību

Infrastruktūra un komunālā saimniecība:

Nodrošināsim pašvaldības pārziņā esošo ceļu un ielu atjaunošanu un uzturēšanu

Nodrošināsim novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvu, caurskatāmu un labas pārvaldības principiem atbilstošu pārvaldību

Atbalstīsim videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu

Strādāsim pie komunālo pakalpojumu kvalitātes celšanas

Pilnveidosim atpūtas infrastruktūru, kurā ir labi sakārtoti parki, labiekārtoti bērnu rotaļu un atpūtas laukumi

 

Mēs esam par pašvaldību, kas kalpo iedzīvotājam.