Turpinās novada teritorijas plānojuma apspriešana.

Šā gada, 20. februārī Ikšķiles novada pašvaldībā tika organizēta Ikšķiles novada uzņēmēju tikšanās ar būvvaldes pārstāvi – teritorijas plānotāju Jāni Veilandu.

Būvvaldes speciālists uzskatāmā veidā iepazīstināja ar Ikšķiles novada zonējuma funkcionālo karti – kādas teritorijas ir iekļautas tajā, kā un kāpēc tās viena no otras atšķiras, kas ir vai nav atļauts konkrētās vietās un kur atrodas atšķirīgo teritoriju robežas.

Uzņēmēji saņēma izsmeļošas atbildes uz jautājumiem, kas skāra būvvaldes kompetencē esošo problemātiku, kā arī tika informēti par jaunākajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz teritoriju plānošanu un apbūvi. Piemēram, šobrīd ir noteikta minimālā platība lauksaimniecības zemei – 2 ha, mazākos zemes gabalos dalīt nav atļauts. Interesi raisīja satiksmes organizācijas iespējamie risinājumi Ikšķiles pilsētā, kurā tiek plānoti jauni sabiedrisko ēku projekti. Uzņēmēji pauda viedokli, ka lielu sabiedrisko ēku būvēšana Ikšķiles pilsētā noslogos un radīs sastrēgumus šaurajās ieliņās. Jau tagad pastāv vairākas ielas, kas nav pašvaldības īpašumā, taču tiek pietiekami intensīvi izmantotas, tai skaitā, nodrošinot novada uzņēmējdarbību, tāpēc tika izteikts jautājums, kādas ir iespējas privātā biznesa pārstāvjiem iesaistīties  ielu jautājumu risināšanā. Būvvaldes pārstāvis informēja, ka servitūtu ceļi, kas nav pašvaldības īpašums, var tikt noteikti kā pašvaldības nozīmes objekti, nemainot īpašuma tiesības vai ierakstus zemesgrāmatā, taču te ir nepieciešama īpašnieku un lietotāju izteikta vēlme, ierosinājums, iesniegums.

Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājs J. Veilands atgādināja, ka šobrīd norit jauna Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde. Tāpēc ir īstais brīdis sniegt savus ierosinājumus, vēlmes un redzējumus izmaiņām normatīvajos aktos, aktualizējot spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma veidus un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, kā arī veikt zemes vienību funkcionālā zonējuma precizējumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ikšķiles novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādei var iesniegt līdz 2019.gada 30.martam Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: [email protected].

Avots: INP mājas lapa

https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/teritorijas-planojums-aktuals-novada-uznemejiem