Nav svarīgi, ka…

Nav svarīgi, ka…

Administratīvie izdevumi 2015. gadā novadā bija 2 029 866 eiro, kas ir 164 eiro no katra iedzīvotāja.

Ikšķiles novada pašvaldībā tika nodarbināts 391 darbinieks, tajā skaitā administrācijā – 126.

Pašvaldības budžets 2015. gadā  bija 10 748 479 eiro, t.i. 1218 eiro uz  vienu iedzīvotāju. Ikšķile 2017. gadā Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanai (jeb pašvaldībām ar nepietiekošiem ienākumiem) pārskaitīja  0.7 % no kopējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoma valstī – https://blis.lps.lv

Nodokļu ieņēmumi novadam 2016. gadā vērtēti ar 9 106 378 eiro, no tā  nekustamā īpašuma nodoklis – 582 088 eiro,

tajā skaitā par mājokli – 115 212 eiro apmērā, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  8 524 290 eiro apmērā.

Pašvaldības ielu un ceļu kopējais garums ir 128 km, uzturēšanas izdevumi uz 1 km 2015. gadā bija 860 eiro uz 1 km atjaunotajos posmos.

Laika periodā no 1995. -2013. gadam Ikšķile ir saņēmusi ES fondu ieguldījumus 11 073 446 eiro apmērā, kas pamatā izlietoti ceļu un ielu atjaunošanai, pašvaldības  ēku siltināšanai, kā arī ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanai  un paplašināšanai.

Fondu ieguldījumu izmaksu efektivitāti nav iespējams aprēķināt, jo publiski šāda informācija nav atrodama!

2015. gadā novadā reģistrēti 9632 iedzīvotāji (2014. gadā – 9433, 2013. gadā – 9223, 2012. gadā – 9033), no tiem Ikšķilē reģistrēti 7062,

Tīnūžu pagastā 2570 (2014. gadā Ikšķilē – 6913, Tīnūžu pagastā – 1254).

Vidējais iedzīvotāju skaita pieaugums gadā ir vairāk nekā 2% (Ikšķiles novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats).

2016. gada pašvaldības darbības pārskats līdz šī gada 15. maijam nav publicēts.

Saimnieciskā darbība.

Sabiedrībai deleģētā grants karjera izstrādei ir vairāki ierobežojumi, kas nepieciešami, lai būtu iespējams kontrolēt valsts mantas izlietojumu, jo derīgā izrakteņa apjoms ir ierobežots. Grants ieguvei šobrīd tiek ņemts ārpakalpojums, līdz ar to nav iespējams konstatēt, cik no iegūtā apjoma izmanto komersanti un cik-  pašvaldības vajadzībām.

Katlumājas Ikšķilē ir izvietotas vietās ar lielu patērētāju koncentrāciju. Katlumāja, kas atrodas Skolas ielā 2b vasaras periodā strādā ar ļoti zemu efektivitāti, jo līdz ar apkures sezonas beigām zūd pieprasījums pēc siltumenerģijas un karstais ūdens saimnieciskām vajadzībām visos objektos tiek sagatavots uz vietas, izņemot Ikšķiles vidusskolu. Šī iemesla dēļ arī vasaras periodā tiek darbināta katlumāja, kas strādā ar aptuveni 70% siltuma zudumiem.

Bērni – mūsu nākotne.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” kopā ar Tīnūžu filiāli, kur ir vieta 64 bērniem, dod iespēju  apmeklēt pašvaldības finansētu dārziņu ap 455 novada bērniem. Tātad, daļai ģimeņu iespēja pastāv – bet rindā stāv vēl ir tikpat daudz bērnu! Jaunā pirmskolas izglītības iestāde, kas tiks būvēta Ikšķiles pilsētā par 3 758 033 eiro dos vietu vēl tikai162 bērniem.  Pašvaldības pārskatā netiek publicēta informācija, cik bērnu Ikšķilē  apmeklē privātos dārziņus, un, cik saņem auklīšu pakalpojumus.

Mēneša izmaksas iestādē „Mazulītis “ ir noteikta 295 eiro + ēdināšana 4 eiro dienā (http://mazulitis.lv/cenas), iestādes  „Ķiparu nams” cenas internetā nav atrodamas!

Pašvaldības atbalsts privāto bērnudārzu apmeklējošiem bērniem ir noteikts 227 eiro apmērā, auklīšu pakalpojumiem – 172 eiro apmērā.

Ikšķiles novada pašvaldības atbalsts vienam audzēknim 2015. gadā bija 228 eiro. Tajā pašā laikā, pašvaldībai šāds bērnu skaita pieaugums nav pārsteigums, jo  attīstības programmā līdz 2017. gadam  plānotais iedzīvotāju skaita pieaugums ir pārsniegts.

2015./2016. mācību gadā 1.septembrī mācības skolā uzsāka 828 skolēni. 1. klasē tika nokomplektētas 4 paralēlklases ar kopējo bērnu skaitu 99, savukārt 10. klasē – viena klase ar 25 skolēniem. Tātad Ikšķiles vidusskola pamatā joprojām veic pamatskolas funkciju un lielākā daļa mūsu 9. klašu beidzēju izmanto  iespēju turpināt izglītību Rīgā.

Iedzīvotāju skaits 01.01.2016. – 9632, bērni no 0-6 gadiem – 958, jaunieši no 7-18 gadiem – 1273, iedzīvotāji virs darba spējas vecuma – 1629.

Valsts vidusskolas eksāmenu rezultātu apkopojumā skolu griezumā par 2014./2015. m.g. Ikšķiles vidusskolas rezultāti ir:

bioloģijā eksāmenu kārtoja 1 skolēns, angļu valodu –  20 skolēni, latviešu valodu  – 20 skolēni, matemātiku – 20 skolēni,  fiziku  -3 skolēni,

krievu valodu – 2 skolēni.

Vērtējums skolai – 128. vieta Latvijā.

Apsveicam!

Sociālā joma.

Pašvaldības noteiktais  maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis Ikšķilē 2015. gadā bija 240 eiro, Salaspilī- 360, Ogres novadā 306 eiro.

Dzīvokļa pabalstu 2015. gadā  Ikšķilē saņēma 212 personas, no sociālās palīdzības budžeta tas veidoja 43%, jeb 48 000 eiro, to saņēma 2.2 % no

iedzīvotāju kopskaita, trūcīgas personas statuss tika piešķirts 124 personām.

Novada attīstības programma līdz 2017. gadam nosaka, ka Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu dzīves vietu netālu no galvaspilsētas. Faktiski tas, pirmkārt, ir noticis novada izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ.

Lielākais  uzņēmums Ikšķilē pēc nodarbināto skaita ir IKŠĶILES MĀJA (pašvaldības uzņēmums), kas nodokļos 2014. gadā valsts kopbudžetā ir iemaksājis vairāk kā 400 000 eiro, sabiedrības neto apgrozījums 2015. gadā bija 774 828 eiro.

Vairāk informācijas par Ikšķiles novada uzņēmumiem un to nomaksātajiem nodokļiem var atrast – https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati