IEDZĪVOTĀJI novada vēlēšanās 2017.

Rezultāti

Politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji” rīcības programma 2017.

Par sava novada labklājību atbildam mēs – ikviens novada iedzīvotājs, ne tikai amatpersonas un pašvaldības darbinieki. Lai to panāktu, ir jāveido novada iedzīvotājiem draudzīga pašvaldības pārvalde, kas sadarbojas, izzina, apspriež un kopīgi pieņem nozīmīgus lēmumus.

Mēs vēlamies panākt, lai katram pašvaldības deputātam ir stingri noteikta kompetences joma un personiskā atbildība par viņa rīcību, izskaužot iedibināto kolektīvo bezatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to īstenošanu.

IZGLĪTĪBA

Tīnūžu pamatskolā un Ikšķiles vidusskolā ir jāsaņem konkurētspējīga izglītība. Ikšķiles vidusskolas absolventiem ir jāspēj pēc vidusskolas iestāties izvēlētajā augstskolas programmā. Strādāsim, lai ikvienam novada bērnam no 1,5 gadu vecuma būtu vienlīdzīgas iespējas saņemt bērnudārza vai auklītes pakalpojumu.

KULTŪRA

Darīsim visu, lai globalizācijas un multikulturālisma laikmetā stiprinātu piederības un pēctecības sajūtu, lai ikviens Ikšķiles novada iedzīvotājs iepazītu apkaimi un cilvēkus, kas šeit dzīvojuši un dzīvo, apzinātos savas saknes un nākotnes paaudzēm būtu patiess pamats lepoties ar novada kultūras tradīcijām. Mēs atbalstīsim uz novada izaugsmi un vispusīgu attīstību orientētu biedrību un interešu grupu iniciatīvas un priekšlikumus, tai skaitā daudzveidīgus kopā būšanas pasākumus kultūrā, sportā un izglītībā.

SPORTS UN TŪRISMS

Atbalstīsim tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, organizēsim amatieru sporta sacensības. Rūpēsimies par sakārtotu un tīru vidi, tūrisma un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu, it īpaši pievēršoties tādām novada dabas bagātībām kā Daugava un Mazā Jugla un to krasti.

SOCIĀLĀ JOMA

Rūpēsimies par jaunu, atbilstoši iekārtotu un visiem pieejamu telpu izveidi doktorātam. Tam jābūt ēkas pirmajā stāvā un ērti sasniedzamam katram apmeklētājam. Jāatrisina sabiedriskā transporta neesamība starp novada ciematiem, veicinot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām sabiedriskā transporta jomā. Uzlabosim novada infrastruktūru, izbūvējot novadā un ciemos gājēju celiņus un autobusu pieturvietās nojumes. Rūpēsimies par kājāmgājēju un velobraucēju drošību, izbūvējot celiņus, paplašinot stāvlaukumus – “novieto un brauc ar sabiedrisko transportu”. Izstrādāsim novada teritorijas sakopšanas programmu, ar draudzīgu attieksmi pret privāto īpašumu, atvieglojot bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanu Ikšķiles pilsētā un veicināsim atkritumu šķirošanu.

KĀ TO FINANSĒT, LAI IKŠĶILES NOVADAM PIETIKTU RESURSU VISU MINĒTO JOMU ATTĪSTĪBAI UN TAS SPĒTU PASTĀVĒT UN ATTĪSTĪTIES ILGTERMIŅĀ?

Ir jāizvērtē pašreizējo darbības principu lietderība un efektivitāte, jāattīsta uzņēmējdarbības joma un jārada darba vietas privātajā sektorā. No Pierīgas guļamrajona Ikšķilei jākļūst par rosīgu un darbīgu, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem pievilcīgu novadu. Vecināsim darbības, kas mērķtiecīgi izmanto novada priekšrocības, lai piesaistītu investīcijas un uzņēmējus. Ir jāveido uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas. Lai veicinātu iedzīvotāju iespējas vairāk līdzekļu ieguldīt savā dzīves vietā, novadam jākļūst pašpietiekamam, maksimāli izmantojot vietējos cilvēkresursus.